Stavební společnost RBK a.s.

je zkušeným a respektovaným dodavatelem staveb a projektů především v oblasti pozemního stavitelství, zároveň disponuje i významnými referencemi a zkušenostmi nabytých při realizaci staveb vodohospodářského a inženýrského charakteru.

Založení společnosti je datováno rokem 1991 kdy byla založena společnost RBK s.r.o., a v roce 1998 byla transformována na akciovou společnost. Naše korporace v roce 2021 oslaví již 30 let své existence a aktivního působení na stavebním trhu v České republice a za tu dobu si vydobyla významné postavení mezi dodavatelskými firmami střední velikosti.

Společnost disponuje zkušeným kádrem autorizovaných stavebních inženýrů a techniků, a rovněž tak i vlastními kmenovými kapacitami všech dělnických profesí HSV a je dostatečně vybavena strojně a mechanizačně. Korporace má na sebe navázané dostatečné portfolio zkušených a ověřených subdodavatelů zejména v odborných a řemeslných oborech což je nezbytným předpokladem pro úspěšné působení především v postavení generálního dodavatele stavebních zakázek.

Stavební společnost RBK a.s., aktivně působí v oblasti pozemního a inženýrského stavitelství na území celé ČR.

Ve společnosti je zaveden integrovaný systém managementu, byl certifikován systém řízení jakosti ISO 9001:2008, systém řízení ochrany životního prostředí ISO 14001:2004 a systém bezpečnosti  a ochrany zdraví OHSAS 18001:2007.

Základní údaje

 • Obchodní firma:
  Stavební společnost RBK a.s.

 • Sídlo společnosti:
  Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6 – Ruzyně

 • Právní forma: akciová společnost

 • IČ: 250 30 884

 • DIČ: CZ 250 30 884

 • Základní kapitál: 9.000.000,- CZK

 • Akcie: 45 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč

 • Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15502

 • Informace pro akcionáře společnosti jsou dostupné na vyhrazené části intranetu.

Certifikace

Systém managementu kvality

Systém managementu kvality byl certifikován certifikačním orgánem TAYLLOR & COX s cílem zajistit maximální důvěryhodnost vůči zákazníkům a přesvědčit je, že Stavební společnost RBK a.s., je firmou, která uspokojí jejich přání a požadavky.

Přijetí politiky kvality vyjadřuje postoj vedení společnosti, že řízení kvality je neoddělitelnou součástí řízení firmy, neboť poskytování služeb nejvyšší kvality a plné uspokojení zákazníka považuje za cestu k dalšímu růstu a upevnění své pozice na českém stavebním trhu. Účelem přijetí a uplatnění této politiky je vysoký standard nejen udržovat, ale na základě pečlivého monitoringu úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků ho trvale zlepšovat.

Ochrana životního prostředí

Účinnost podnikové ochrany životního prostředí je pro image firmy vůči zákazníkům a veřejnosti stále důležitější. Environmentální systémy řízení pomáhají dosáhnout jak ekologické, tak i ekonomické cíle. Slouží k systematizaci a tím ke zlepšení podnikových opatření na ochranu člověka a přírody. Tento systém byl certifikován certifikačním orgánem TAYLLOR & COX.

Stavební společnost RBK a.s., se tímto certifikátem hlásí k neustálému zlepšování všech opatření na ochranu životního prostředí, k dalšímu rozvoji environmentálního systému řízení a tím ke zlepšení aktivit orientovaných na životní prostředí a k používání procesů, metod, materiálů a výrobků, které zabraňují, snižují nebo překonávají znečišťování životního prostředí, dodržování relevantních zákonů a předpisů týkajících se životního prostředí, příslušnou organizaci vnitřní struktury podniku a organizaci postupů vč. otevřené interní a externí informovanosti o podnikové ochraně životního prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Cílem systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví je chránit zaměstnance a jejich pracovní prostředí před událostmi ohrožujícími zdraví. Systém obsahuje specifické řídicí postupy a procesy, které Stavební společnost RBK a.s., zavedla pro zabránění havárií a k omezení jejich dopadů. Tento systém byl certifikován certifikačním orgánem TAYLLOR & COX a zahrnuje úkoly jako je organizace a personál, zjištění a vyhodnocení rizik havárií, monitorování provozu, bezpečné provádění změn, plánování nouzových situací, monitorování výkonnosti systému řízení bezpečnosti a systematickou kontrolu a hodnocení. Cílem angažovanosti společnosti v oblasti pracovní ochrany je zamezení nebo maximální snížení úrazovosti.

Politika integrovaného systému managementu

Stavební společnost RBK a.s. je společnost s partnerským přístupem k zákazníkům, kde výsledkem společného snažení je profesionálně zvládnutá stavba či konstrukce v oboru pozemních staveb a inženýrských sítí, která vytváří vysoce kulturní prostředí k práci a životu a plně funkční systém.

Náš přístup je založen na zásadách managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které naše společnost zavedla a dodržuje k vyšší spokojenosti našich zákazníků i dodavatelů jako integrovaný systém managementu. Neustále zvyšujeme efektivnost všech činností, jejímž nejdůležitějším měřítkem je hodnocení z pohledu vnímání zákazníka a vliv na zvyšování jeho spokojenosti, zmírňování negativního vlivu a zvyšování pozitivního vlivu na environment a zajištění bezpečnosti zaměstnanců a ochrany zdraví při práci.

Smyslem činnosti je, aby logo společnosti bylo pro zákazníky symbolem kvality a profesionality. Vedení společnosti se zavazuje, že politika je aktualizována tak, aby neustále odpovídala povaze a rozsahu naší činnosti a služeb, environmentálních aspektů a analýze rizik.

Aktuální znění politiky systému řízení kvality, systému environmentálního managementu a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude sdělováno všem osobám, které pracují pro organizaci nebo z pověření organizace.